ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1\2021Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1\2021

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Pedagog

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: PCPR

Data udostępnienia: 2021-12-29

Ogłoszono dnia: 2021-12-29

Termin składania dokumentów: 2021-12-31 00:00:00

Nr ogłoszenia: 1\2021

Zlecający: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna,
  2. zatrudniona może zostać osoba, która:
  1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
  2. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

WYNAGRODZENIE 3 100 zł ZASADNICZE
Zadania:
1.    Diagnozowanie środowiska i udział w opracowywaniu oraz monitorowaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych;
2.    Współudział w opracowywaniu, tworzeniu i wdrażaniu programów rozwoju pieczy zastępczej na terenie powiatu iławskiego oraz jego monitorowanie oraz sporządzanie raportów ze stopnia jego realizacji;
3.    Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie wykonywanych zadań;
4.    Współudział w opracowywaniu i wdrażaniu programów na rzecz osób niedostosowanych społecznie w tym także osób z zaburzeniami psychicznymi;
5.    Współpraca z Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności w zakresie powierzonych obowiązków;
6.    Współpraca z poradnictwem specjalistycznym oraz prowadzenie nadzoru nad jego funkcjonowaniem, dokonywanie analiz realizowanych przez poradnictwo specjalistyczne zadań oraz przygotowanie sprawozdań z niniejszej działalności w ramach stanowiska pracy;
7.    Organizowanie grup wsparcia poradnictwa specjalistycznego także w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej;
8.    Przygotowywanie materiałów do sporządzania oceny zasobów pomocy społecznej powiatu iławskiego w zakresie wykonywanych zadań;
9.    Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
10.    Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego;
11.    Inicjowanie działań związanych z powstaniem grup wsparcia i specjalistycznego poradnictwa dla rodzinnej pieczy zastępczej;
12.    Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
13.    Podejmowanie działań do objęcia rodzin zastępczych oraz prowadzący rodzinne domy dziecka wsparciem i pomocą wolontariuszy;
14.    Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi;
15.    Udział w posiedzeniu zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
16.    Sporządzanie sprawozdania z efektów pracy zespołu ds. pieczy zastępczej;
17.    Podejmowanie działań w celu zapewnienia opieki nad dziećmi w przypadku, gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku;
18.    Ścisła współpraca z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej oraz nadzór nad realizacją powierzonych im zadań;
19.    Wykonywanie zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dla rodzin zastępczych nie objętych wsparciem koordynatora;
20.    Udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
21.    Prowadzenie konsultacji pedagogicznych, poradnictwa i terapii z osobami sprawującymi pieczę zastępczą i ich dziećmi oraz z dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych,
22.    Zapewnienie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa pedagogicznego, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego,
23.    udzielanie specjalistycznego poradnictwa pedagogicznego w zakresie pieczy zastępczej,
24 . Wykonywanie inny spraw zleconych i powierzonych przez Dyrektora PCPR w Iławie.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-12-31 00:00:00
« powrót do poprzedniej strony