ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2\2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2\2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: od referenta do starszego specjalisty

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: PCPR

Data udostępnienia: 2022-04-07

Ogłoszono dnia: 2022-04-07

Termin składania dokumentów: 2022-04-20 15:00:00

Nr ogłoszenia: 2\2022

Zlecający: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie
2. Wykształcenie wyższe ekonomiczne i co najmniej trzy lata stażu pracy zawodowej
3. Znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o pracownikach samorządowych, o samorządzie powiatowym, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o pomocy społecznej, kodeks pracy
5. Znajomość obsługi komputera – edytor tekstu, arkusz  kalkulacyjny, programy księgowe,
6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
7. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
b. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość obsługi  programu PROGMAN, PŁATNIK, SOW, POMOST
2. Co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach w jednostkach samorządowych lub budżetowych,
4. Znajomość prawa w zakresie: szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont, szczegółowej klasyfikacji  dochodów i wydatków budżetowych, szczegółowych zasad rozliczania wynagrodzeń pracowników samorządowych, świadczeń PFRON, świadczeń realizowanych w pomocy społecznej,
5. Predyspozycje osobowościowe:
a/ sumienność
b/ dokładność
c/ odpowiedzialność

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:
 • dekretacja oraz sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów księgowych,
 • dekretacja i księgowanie wydatków i dochodów,
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami i odbiorcami,
 • uzgadnianie stanu kont analitycznych z kontami syntetycznymi,
 • prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej wydatków,
 • sporządzanie obrotów i sald kont analitycznych oraz ich analiza i kontrola,
 • sporządzanie sprawozdań okresowych i rocznych z wydatków zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów prawa,
 • przygotowywanie przelewów bankowych w systemie bankowości elektronicznej, elektronicznych przekazów pocztowych,
 • dokonywanie okresowej analizy kont księgowych oraz korygowanie nieprawidłowości w zapisach księgowych,
 • kontrola prawidłowości ewidencji wydatków budżetowych oraz porównywanie z planem finansowym,
 • księgowanie przychodów i rozchodów środków trwałych, pozostałych środków trwałych,
 • organizacja przeprowadzania inwentaryzacji oraz jej rozliczanie w formie spisu z natury zgodnie z ustawą o rachunkowości, w tym rzeczy użyczonych dla jednostek organizacyjnych i innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych,
 • księgowanie i rozliczanie rachunków depozytów wychowanków Domu dla Dzieci w Kisielicach,
 • analiza i kontrola kont rozrachunkowych, weryfikacja kont księgowych, wyjaśnianie powstałych różnic oraz inwentaryzacja roczna tych kont,
 • archiwizacja dokumentów zgodnie z rzeczowym wykazem akt,
 • prowadzenie windykacji należności z kont rozrachunkowych,
 • prowadzenie obsługi finansowej ZFŚS pracowników,
 • księgowanie i rozliczanie środków PFRON.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1. praca przy monitorze ekranowym,
2. brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
3. czas pracy: 1 etat,
4. wysiłek umysłowy.

V. Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,
 • życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dyplomów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje zawodowe i umiejętności,
 • kopie świadectw pracy,
 • podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe lub zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.
 • podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-04-20 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Ogłoszenie o naborze na stanowisko od referenta do specjalisty” należy składać w terminie do 20.04.2022 r. do godz. 15.00, osobiście, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, ul. Andersa 3 A, lub przesłać pocztą na adres (decyduje data wpływu do PCPR): Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, ul. Andersa 3 A, 14-200 Iława.
Informacje dodatkowe: aplikacje, które wpłyną do PCPR w Iławie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane, dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 6490450 – P. Anita Machnij, P. Justyna Głowacka.

VII. Informacje dodatkowe:

V. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie, czytelnie podpisane. Kserokopie oryginałów dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata i zawierać czytelny podpis, datę i miejsce dokonania poświadczenia.
 
VI. Zasady  naboru  na  stanowisko:
Wyboru najkorzystniejszej oferty spośród kandydatów dokona Komisja  powołana  Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie w 2 etapach postępowania:
I   etap:  Analiza dokumentów polegająca na zapoznaniu się przez Komisję z  dokumentami  złożonymi przez kandydatów. Celem analizy dokumentów jest  ustalenie, czy kandydaci spełniają wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu.
II   etap: Do drugiego etapu  postępowania zostaną zakwalifikowani kandydaci spełniający wymagania formalne. O  terminie  II etapu zakwalifikowani  kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Drugim etapem postępowania w celu wyłonienia  kandydata na stanowisko będzie rozmowa kwalifikacyjna, która  będzie dotyczyć  predyspozycji kandydata  do pracy na  stanowisku oraz wiedzy merytorycznej z zakresu:
 • ustawy o rachunkowości,
 • ustawy o finansach publicznych,
 • ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zasad naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • przepisów w zakresie ZUS,
 • ustawy o ubezpieczeniach społecznych i zasad naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • ustawy o pracownikach samorządowych,
 • rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
 • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • ustawy o pomocy społecznej,
 • ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • ustawy o samorządzie powiatowym.
 
VII. Ostateczny wynik naboru zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń PCPR w Iławie i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie http://www.pcprilawa.pl/ w terminie do 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, jeżeli nie doszło do zatrudnienia.
Kandydat wybrany na stanowisko od referenta do specjalisty, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny.
« powrót do poprzedniej strony