ˆ

Strona główna - informacja

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

'

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-03-13 13:33:09 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

PILNE!
Dom Pomocy Społecznej w Suszu poszukuje pracowników.
 
Dom Pomocy Społecznej w Suszu, ul. Iławska 42,  poszukuje pracowników na stanowiska:
- opiekun osób starszych
- pokojowa
- pielęgniarka i in.
 

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie CV, informacji o chęci podjęcia zatrudnienia do siedzib: PUP w Iławie, ul. 1 Maja 8b, blok I pok. 3 (lub przesłanie na adres e-mail:  lub  podając w CV nazwę stanowiska pracy), PUP w Suszu, ul. Piastowska 7 (tel. 55 2786184), Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, ul. Andersa 3a (tel. 89 6490450, ) lub bezpośrednio do Domu Pomocy Społecznej w Suszu, ul. Iławska 42, tel. 552786017.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
KOMUNIKAT
 
że od 25 maja 2020 r. (poniedziałek) przywraca bezpośrednią obsługę klientów z zachowaniem wymogów sanitarnych.
Klienci będą obsługiwani w systemie - jedna osoba na jedno stanowisko.
W związku z powyższym wskazane jest umawianie wizyt telefonicznie:
  • Sekretariat – 89 6490450,
  • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 89 648 87 92,
  • Świadczenia PFRON – 89 649 04 54.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 31 marca 2020 r.
Poz. 568
 
USTAWA
z dnia 31 marca 2020 r.
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
 
Szanowni Państwo,
 
w odpowiedzi na zapytania w związku z zagrożeniem epidemicznym a orzeczeniami o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, którym kończy się ważność orzeczenia, wyjaśniam:
 
Na podstawie art. 101 pkt 2 lit. a, d w/w ustawy
Art. 15h. 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:
1) upłynęła w terminie do 90 dni (tj. od dnia 9 grudnia 2019 r.) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 8 marca 2020 r.) pod warunkiem złożenia
w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020 r.) zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
3. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Wydłużenie następuje z mocy samego prawa, na podstawie przepisów ustawy.
 
 
Z poważaniem
Anna Ignaczewska
Przewodnicząca
Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Iławie
 
 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie
ul. Andersa 3A
14-200 Iława
 
Sekretariat:
tel./fax 89 649 04 50
e-mail: sekretariat[at]pcprilawa.pl
 
NIP: 7441502326 
 
Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek od 7.15 do 15.15
« powrót do poprzedniej strony