Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie zaprasza do złożenia ofert na: wykonywanie usług w procesie orzeczniczym prowadzonym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Iławie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-02-07 07:30:28 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie zaprasza do złożenia ofert na: wykonywanie usług w procesie orzeczniczym prowadzonym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Iławie, polegających na:
 1. sporządzaniu oceny medycznej,
 2. sporządzaniu wewnętrznej analizy wniosków,
 3. ocenie funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w sferze społecznej.
      
Opis oferty:
 1. Przeprowadzanie oceny medycznej  dla potrzeb postępowania o wydanie orzeczenia
  o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, ustalającej naruszenie funkcji fizycznej, psychicznej lub intelektualnej organizmu – w celu wypracowania ostatecznej decyzji orzeczniczej.
 2. Przeprowadzanie wewnętrznej analizy wniosków złożonych dla potrzeb postępowania o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, ustalającej naruszenie funkcji fizycznej, psychicznej lub intelektualnej organizmu – w celu wypracowania ostatecznej decyzji orzeczniczej.
 3. Przeprowadzanie indywidualnej oceny funkcjonowania społecznego dla potrzeb postępowania
  o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, poprzez przeprowadzenie rozmowy z orzekaną osobą przy zachowaniu i poszanowaniu dóbr osobistych oraz udział
  w posiedzeniu składu orzekającego – w celu wypracowania ostatecznej decyzji orzeczniczej.
Termin realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2018
Przewidywany termin rozpoczęcia: 01.01.2018
Zakres wykonywanych czynności:
 
 1. Dokonanie diagnozy medycznej w postępowaniu o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności polegającej na ocenie stanu zdrowia osoby zainteresowanej, która zawiera opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, rozpoznaniu choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowania odnośnie do przebiegu choroby.
 2. Dokonanie analizy medycznej wniosków w postępowaniu o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
 3. Dokonanie diagnozy w postępowaniu o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności polegające na wnikliwym opracowaniu indywidualnej oceny występujących ograniczeń, spowodowanych naruszoną sprawnością organizmu w funkcjonowaniu osoby na poziomie indywidualnym i społecznym oraz stopniu uzależnienia od innych osób w codziennym funkcjonowaniu wraz z określeniem zakresu i rozmiaru potrzeb wyrażonych we wskazaniach zawartych w orzeczeniu o niepełnosprawności lub w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.
 
Miejsce wykonywania działań: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Iławie
Forma składania oferty:
 
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, która powinna zawierać:
 1. Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
 2. Propozycję wynagrodzenia za udział w procesie orzeczniczym polegającym na wydaniu orzeczenia
  o niepełnosprawności zgodnie z załącznikiem nr 2,
 3. Stosowne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 4. Wypełnione załączniki 3-6.
 
 Termin składania oferty :
 
Do dnia 20.12.2017 roku, do godziny 12.00
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Miejsce składania oferty:
 
Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie
ul. Andersa 12, 14-200 Iława, Sekretariat (pokój nr 1)
Ofertę należy zapakować w kopertę i podpisać „Oferta  w Powiatowym Zespole ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Iławie ”.
 
Kryteria przy wyborze oferty:
 
 1. Dotychczasowe doświadczenie  w tym praca w Powiatowym Zespole ds. Orzekania
  o Niepełnosprawności – 10 pkt
 2.  Posiadane kwalifikacje (zaświadczenie uprawniające do orzekania o stopniu niepełnosprawności jako lekarz, prawo wykonywania zawodu lekarza, specjalizacja co najmniej I stopnia ) – 10 pkt
 3. Najniższa cena – 80 pkt
 
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu ocen ze wszystkich kryteriów, otrzyma najwyższą ilość punktów.
Jeżeli okaże się że nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
Jeżeli cena brutto najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny
z oferentem.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 
Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie;
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty powiadamiając o tym Wykonawcę.

Załączniki