Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie zaprasza do złożenia ofert na usługę pod nazwą: udział w procesie weryfikacji, opiniowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-01-16 21:35:54 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

Opis oferty:
  • udział w wizjach lokalnych w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy,
  • klasyfikacja robót niezbędnych do uzyskania likwidacji barier architektonicznych,
  • udział w posiedzeniu Komisji opiniującej wnioski dotyczące likwidacji barier architektonicznych i przyznającej dofinansowanie,
  • weryfikacja kosztorysu wstępnego,
  • udział w odbiorze robót budowlanych,
  • końcowa weryfikacja kosztorysu powykonawczego.
 
Czas przewidziany na realizację zamówienia
  • Termin realizacji: marzec – grudzień 2019 r.
Forma składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, która powinna zawierać:
Załączniki nr 1-4 do niniejszego zaproszenia,
 
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z przedmiaru zamówienia
 
Osoby chcące wziąć udział w postępowaniu winny posiadać stosowne uprawnienia budowlane, umożliwiające fachową weryfikację kosztorysów.
Termin składania ofert: do dnia 01.02. 2019 roku
 
Miejsce składania ofert: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, Sekretariat (pokój nr 15) ul. Andersa 3 A, 14-200 Iława.
Ofertę należy zapakować w kopertę i podpisać „Bariery architektoniczne”
 
Oferty złożone po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.
Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
Najniższa cena ofertowa brutto
 
Jeżeli cena brutto najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z oferentem.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 
Zamawiający poprawia w ofercie:
– oczywiste omyłki pisarskie;
– oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.