ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Szkolenie kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-08-10 20:57:15 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Ogłoszenie o zamówieniu 5/2021
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie zaprasza do złożenia ofert na usługę pod nazwą: „Szkolenie kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze” zgodnie z art. 44. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U.  z 2020 r. poz. 821 ze zm.)
 
Opis oferty:
przeszkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej (stan na ogłoszenie – 8 rodzin – ewentualnie do 5 rodzin dodatkowo wskazanych przez sąd lub chętnych zgłaszających się, do czasu rozpoczęcia szkolenia) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej w dniach i godzinach ustalonych na pierwszym spotkaniu organizacyjnym (w tym również soboty i niedziele).
 
Czas przewidziany na realizację zamówienia:
Termin realizacji i rozpoczęcia szkolenia: 14 dni od dnia ogłoszenia wyników, jednak nie później niż wrzesień 2021 – grudzień 2021r. (bezwzględny termin zakończenia szkolenia i rozliczenia zadania 30.12.2021 r.)
 
Wykonawca usługi będzie zobowiązany do:
 1. przeprowadzenia szkolenia w oparciu o program zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej - zgodny z zakresem programowym wynikającym z Rozporządzenia MPiPS z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 274, poz. 1620);
 2. Wykonawca zobowiązany jest dysponować odpowiednią kadrą osób prowadzących szkolenia;
 3. przedstawienia programu szkolenia oraz opracowania harmonogramu szkolenia, który będzie realizowany po uzgodnieniu z Zamawiającym;
 4. zapewnienia sprzętu i materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia;
 5. rzetelnego prowadzenia dokumentacji szkolenia;
 6. wydania dla każdego kandydata świadectwa ukończenia szkolenia;
 7. zapewnienia materiałów szkoleniowych;
 8. realizacji szkolenia w terminach i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym;
 9. bieżącego informowania Zamawiającego o przypadkach nieobecności uczestników na spotkaniach, która uniemożliwia efektywne prowadzenie spotkań szkolenia i do ustalenia w takich wypadkach terminów dogodnych dla uczestników oraz niezwłocznej zmiany harmonogramu spotkań w ramach jego realizacji;
 10. złożenia Zamawiającemu dokumentacji z przeprowadzonego zadania, co stanowić będzie podstawę do wystawienia rachunku/ faktury za wykonane zadanie.
 Opis niezbędnej dokumentacji wymaganej od Wykonawcy po zakończeniu zadania:
 1. sprawozdanie z realizacji szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i spokrewnionej, przedłożone po zakończonej edycji szkolenia;
 2. dziennik zajęć programu przedłożony po zakończonej edycji szkolenia;
 3. imienne listy obecności po zakończeniu edycji szkolenia;
 4. ankiety ewaluacyjne od uczestników, którzy ukończyli szkolenie;
 5. opinia o każdym uczestniku szkolenia;
 6. potwierdzenia odbioru otrzymanych przez uczestników materiałów szkoleniowych;
 7. świadectwa potwierdzające ukończenie szkolenia. 
Cena oferty:
Wykonawca w swojej ofercie uwzględni wszystkie koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia, a w szczególności:
 1. koszt wynagrodzenia prowadzącego;
 2. koszt wynajmu pomieszczeń do realizacji zadania;
 3. koszt poczęstunku w trakcie realizowanego zadania;
 4. koszt materiałów szkoleniowych, w tym również zajęć praktycznych;
 5. koszt wydanego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia; 
Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
 
Wykonawca zostanie wybrany według następujących kryteriów:
Kryterium oceny
Maksymalna ilość punktów
Waga
Cena ofertowa
60
60%
Doświadczenie
40
40%
Razem
100,00
100%
 
Punkty za kryterium: cena  zostanie przyznane według następującego wzoru:
 
P = ("najniższa"  "cena"  z "badanych"  "ofert/ za osobę" )/("cena"  "badanej"  "oferty/ za osobę") × 60
 
Punkty za kryterium: doświadczenie zostaną przyznane według następujących reguł  w zależności od ilości wskazanych w ofercie i wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat (lub w okresie prowadzenia działalności przez Wykonawcę, jeżeli jest on krótszy niż trzy lata) zajęć odpowiadających zakresem i tematyką przedmiotowi zamówienia:
od 0 do 3 – 10 punktów,
od 4 do 6 zajęć – 20 punktów,
od 7 i więcej zajęć – 40 punktów,
Zamawiający dokona wyboru tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny największą liczbę punktów.
 
Forma składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub mailowej wraz z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia.
 
Wymagania dotyczące Wykonawcy szkolenia:
1) Wykonawca dostarczy kopię dokumentu zatwierdzającego program szkolenia – zgodny z Rozporządzeniem MRPiPS z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 274, poz. 1620);
2) Wykonawca dostarczy kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe z zakresu prowadzenia tego typu szkoleń oraz inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach oraz umiejętnościach.
 
Termin składania ofert: do dnia 20.08.2021roku do godz. 12.00 (decyduje data i godzina wpływu do PCPR w Iławie)
 
Miejsce składania ofert: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, Sekretariat (pokój nr 15 - sekretariat) ul. Andersa 3a, 14-200 Iława, e-mail: ;
 
Ofertę należy podpisać „Szkolenie niezawodowych rodzin zastępczych”. Oferty złożone po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.
 
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu ocen ze wszystkich kryteriów, otrzyma najwyższą ilość punktów. Jeżeli okaże się że nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. Jeżeli cena brutto najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z oferentem. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 
Zamawiający poprawia w ofercie:
– oczywiste omyłki pisarskie;
– oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
 
Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie jest Pan Jarosław Góral, kontakt: adres e-mail ; telefon 515475588;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zapytania ofertowego  nr 5/2021 na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z rzeczowym wykazem akt obowiązującym w PCPR w Iławie;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy z Zamawiającym; nie podanie określonych danych spowoduje pozostawienie oferty bez rozpatrzenia;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 
 

Załączniki