ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Monitoring Program Bezpieczna Rodzina 2017

Informacja ogłoszona dnia 2018-09-09 20:20:45 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Monitorowanie Programu „Bezpieczna Rodzina”
 
1. DZIAŁANIA UPRZEDZAJĄCE
1.1. Działania diagnozujące
 
WSKAŹNIK
REZULTATU
- liczba podmiotów oferujących pomoc rodzinie, gdzie występuje przemoc,
 
- liczba wykrytych przypadków przemocy stosowanej wobec dzieci,
 
- liczba osób korzystających z oferowanej pomocy,
 
- liczba małoletnich osób doświadczających przemocy,
 
 
1.2. Działania informacyjne
WSKAŹNIK
REZULTATU
- liczba przeprowadzonych kampanii społecznych, informacyjnych o tematyce przemocy domowej
i możliwościach uzyskania pomocy poprzez media,
 
- liczba opracowanych informatorów, ulotek, broszur, plakatów o formach
i zakresie pomocy świadczonej rodzinom w kryzysie,
- liczba zamieszczonych informacji o miejscach świadczących pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie na stronach internetowych oraz w prasie lokalnej,
 
- liczba programów edukacyjno – informacyjnych dla dzieci i młodzieży.
- liczba podmiotów, które przeprowadziły kampanie społeczne, informacyjne
o tematyce przemocy domowej
i możliwościach uzyskania pomocy poprzez media,
 
- liczba rozpowszechnionych
w ogólnodostępnych miejscach publicznych informatorów, ulotek, broszur, plakatów o formach i zakresie pomocy świadczonej rodzinom
w kryzysie,
 
 
 
 
- liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno – informacyjnych.
 
1.3. Działania edukacyjne
WSKAŹNIK
REZULTATU
 
- liczba zorganizowanych interdyscyplinarnych szkoleń, narad, sympozjów, konferencji
z udziałem autorytetów oraz osób zaangażowanych w problematykę przemocy i ważnych dla środowiska lokalnego,
 
- liczba zorganizowanych tematycznie spotkań w środowiskach lokalnych prowadzonych przez specjalistów zorientowanych w problematyce przemocy domowej,
 
- liczba działań doskonalących jakość udzielanej pomocy – stosowanie superwizji, umożliwianie konsultacji skomplikowanych przypadków, stała współpraca ze specjalistami,
 
 
- liczba spotkań służących wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy jednostkami zaangażowanymi
w powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 
- liczba podmiotów stosujących procedurę „Niebieskiej Karty” jako ważnego elementu profesjonalnego systemu przeciwdziałania przemocy
w środowisku lokalnym,
 
 
- liczba osób/podmiotów uczestniczących w zorganizowanych interdyscyplinarnych szkoleniach, naradach, sympozjach, konferencjach z udziałem autorytetów oraz osób zaangażowanych w problematykę przemocy,
 
 
- liczba osób podmiotów uczestniczących w tematycznych spotkaniach w środowiskach lokalnych prowadzonych przez specjalistów zorientowanych w problematyce przemocy domowej,
 
- liczba osób/podmiotów doskonalących jakość udzielanej pomocy, stosujących superwizje, umożliwiających konsultacje skomplikowanych przypadków, stale współpracujących ze specjalistami,
 
- liczba osób/podmiotów biorących udział w wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy jednostkami zaangażowanymi w gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 
- liczba osób, którym założono Niebieskie Karty
 
 
 
 
 
2. DZIAŁANIA INTERWENCYJNE
2.1. Działania pomocowe kierowane do ofiar przemocy w rodzinie
WSKAŹNIK
REZULTATU
- liczba powstałych podmiotów wspierających osoby doświadczające przemocy w rodzinie:
 
- liczba prowadzonych punktów informacyjno - konsultacyjnych, zapewniających dostęp do rzetelnej i dokładnej informacji o możliwościach uzyskania pomocy
 
- wielkość udzielonej pomocy finansowej, rzeczowej, usługowej oraz innej umożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie rodzin i dzieci,
 
- liczba wydrukowanych informatorów
o instytucjach udzielających pomocy
w sytuacjach doświadczania przemocy w rodzinie,
 
- liczba miejsc schronienia dla osób doświadczających przemocy,
 
 
- liczba akcji aktywizujących najbliższe otoczenie włączając osoby bliskie – krewnych, przyjaciół, sąsiadów i in. – do sieci wsparcia, wspólnego rozwiązywania problemów sytuacji kryzysowych,
 
- liczba miejsc, gdzie można uzyskać bezpłatne porady prawne,
 
- liczba podmiotów prowadzących poradnictwo socjalne,
 
- liczba miejsc zapewniających dostęp do innych konsultacji specjalistycznych stosownie do potrzeb,
 
 - liczba miejsc, gdzie prowadzone jest poradnictwo pedagogiczne w sprawach wychowawczych,
 
- liczba miejsc, gdzie osoby doświadczające przemocy mogą zrobić bezpłatnie obdukcję;
- liczba osób korzystających z pomocy podmiotów wspierających ofiary przemocy w rodzinie,
 
- liczba osób korzystających z pomocy w punktów informacyjno - konsultacyjnych, zapewniających dostęp do rzetelnej i dokładnej informacji o możliwościach uzyskania pomocy,
 
- liczba osób, którym udzielono pomocy finansowej, rzeczowej, usługowej oraz innej umożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie rodzin i dzieci,
 
- liczba rozpowszechnionych informatorów o instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach doświadczania przemocy w rodzinie,
 
- liczba osób, które skorzystały z miejsc schronienia dla osób doświadczających przemocy,
 
- liczba osób włączonych do akcji aktywizujących najbliższe otoczenie – do sieci wsparcia, wspólnego rozwiązywania problemów sytuacji kryzysowych,
 
 
- liczba osób korzystających
z bezpłatnych porad prawnych,
 
- liczba osób korzystających
z poradnictwa socjalnego,
 
- liczba osób korzystających z konsultacji specjalistycznych, stosownych do potrzeb,
 
 
 - liczba osób korzystających
z poradnictwa pedagogicznego
w sprawach wychowawczych,
 
- liczba osób korzystających
z bezpłatnych obdukcji;
 
 
2.2. Działania pomocowe kierowane do sprawców przemocy w rodzinie
WSKAŹNIK
REZULTATU
- liczba podmiotów stosujących procedury izolowania osób stosujących przemoc od osób doświadczających przemocy,
 
- liczba utworzonych grup dla osób stosujących przemoc z programem korekcyjno-edukacyjnym;
- liczba osób, wobec których zastosowano procedurę odizolowania osób stosujących przemoc od osób doświadczających przemocy,
 
- liczba osób - stosujących przemoc w rodzinie;
 
 
 
3. DZIAŁANIA POWSTRZYMUJĄCE
3.1. Działania terapeutyczne
WSKAŹNIK
REZULTATU
- liczba opracowanych i zrealizowanych programów terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy
w rodzinie,
 
- liczba stworzonych i prowadzonych grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy,
 
- liczba grup dla Dorosłych Dzieci Alkoholików,
 
- liczba podmiotów świadczących pomoc w postaci pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą,
 
- liczba programów organizujących wolny czas dzieciom i młodzieży,
 
- liczba programów organizujących wypoczynek letni i zimowy dla dzieci
i młodzieży.
- liczba osób objętych programami ochrony osób doświadczających przemocy z udziałem policji, prokuratury, kuratorów sądowych,
 
- liczba osób doświadczających przemocy, korzystających z grup wsparcia,
 
- liczba osób korzystających z grup dla DDA
 
- liczba dzieci i młodzieży korzystających z terapii,
 
 
- liczba dzieci i młodzieży korzystających
z programów organizujących wolny czas,
 
- liczba dzieci i młodzieży korzystających z programów organizujących wypoczynek letni i zimowy.
 
 
4. DZIAŁANIA KOREKCYJNO-EDUKACYJNE SKIEROWANE DO SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE
4.1. Działania ukierunkowane na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie
WSKAŹNIK
REZULTATU
- liczba zrealizowanych programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 
- liczba podmiotów realizujących programy korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 
- liczba osób objętych programami korekcyjno – edukacyjnymi dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
A. Kilanowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-09-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
A. Kilanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-09-09 20:20:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-09-09 20:20:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-09-10 11:49:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5473 raz(y)