ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie zaprasza do złożenia ofert na usługę pod nazwą: wykonywanie usług pedagogicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – Domu dla Dzieci w Kisielicach

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-01-13 21:21:41 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Opis oferty:
Wykonywanie usług pedagogicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – Domu dla Dzieci w Kisielicach, ul. Szkolna 4/8 (praca w godzinach pracy Domu uzgodnionych z Zastępcą Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, w ilości godzin odpowiadających 0,25 etatu pracownika samorządowego), w tym w szczególności:
  1. sporządzenie diagnozy psychofizycznej dziecka niezwłocznie po przyjęciu do placówki,
  2. pomoc w opracowaniu planu pomocy dziecku, stosownie do jego potrzeb psycho-fizycznych,
  3. diagnozowanie i stałe aktualizowanie sytuacji psycho-społecznej, rodzinnej wychowanków, pomoc w konstruowaniu planu działań naprawczych,
  4. praca w zespole ds. okresowej oceny sytuacji dziecka,
  5. współtworzenie odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju emocjonalnego (kontakty z rodziną naturalną, zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa, rekompensowanie braku domu rodzinnego, udzielanie wsparcia psychologicznego),
  6. zadania wynikające z plan pracy opiekuńczo – wychowawczej i dydaktycznej Domu dla Dzieci Powiatu Iławskiego (załącznik nr 3),
  7. bieżący kontakt z Zastępcą Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie w sprawach związanych z prowadzeniem i funkcjonowaniem Domu dla Dzieci Powiatu Iławskiego.
 
Czas przewidziany na realizację zamówienia:
 
  • Termin realizacji: styczeń – grudzień 2019 r.,
 
Forma składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, która powinna zawierać załącznik nr 1 wraz z własnymi załącznikami potwierdzającymi uprawnienia, staż pracy, itp. do niniejszego zaproszenia,
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
       
Osoby chcące wziąć udział w postępowaniu winny posiadać stosowne uprawnienia:
Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika. Mile widziane ukończenie szkoleń, kursów lub innych form kształcenia w zakresie: socjoterapii, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, terapii uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Osoba składająca ofertę powinna udokumentować co najmniej 2-letni staż pracy z dziećmi, młodzieżą, w poradnictwie rodzinnym.
 
Termin składania ofert: do dnia 16.01.2019 roku, do godziny 15.00.
 
Miejsce składania ofert: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, Sekretariat (pokój nr 15) ul. Andersa 3 A, 14-200 Iława.
Ofertę należy podpisać „Pedagog – Dom dla Dzieci”, złożyć osobiście w sekretariacie PCPR-u, przesłać pocztą lub przesłać e-mailem na adres: ; (w mailu oferta wraz z kompletem załączników) – decyduje data i godzina wpływu do PCPR-u.
 
Oferty złożone po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.
Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
Kosztorys, tj. cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia (wynagrodzenie za całość zadania brutto, umowa zlecenie) – 80 pkt.;
Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma maksymalną ilość 80 punktów. Pozostałe oferty oceniane będą wg poniższego schematu:
 
                       
C=Cmin/Cb
                       
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin – cena oferty najtańszej brutto
Cb – cena badanej oferty brutto
Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku.
Doświadczenie zawodowe – max 20 pkt.: doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, poradnictwie rodzinnym: od 2 do 5 lat – 10 pkt, powyżej 5 lat – 20 pkt.
 
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu ocen ze wszystkich kryteriów, otrzyma najwyższą ilość punktów. Jeżeli okaże się że nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. Jeżeli cena brutto najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z oferentem. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 
Zamawiający poprawia w ofercie:
– oczywiste omyłki pisarskie;
– oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony