ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rehabilitacja społeczna

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-03-17 09:39:14 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

                                               
Ogólne zasady dla indywidualnych osób niepełnosprawnych składających wnioski  o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie:
 
Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane przez  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie regulują przepisy:
 
- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511, ze zm.),
- rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 926).
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r., poz. 1694). ,  
 
I Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
1. O dofinansowanie może ubiegać się:
1) osoba niepełnosprawna, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczany za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
a) 50% przeciętnego wynagrodzenia – na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
b)  65% przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku osoby samotnej;
     - kwota przeciętnego wynagrodzenia ulega kwartalnej zmianie;
2) w przypadku przekroczenia kwot dochodu, o których mowa w pkt 1, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony,
3) osoba niepełnosprawna sama wyszukuje dla siebie turnus rehabilitacyjny, należy pamiętać, że musi być zgodny z zaleceniami i przeciwwskazaniami lekarza i musi odbywać się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych
4) informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów można uzyskać m.in. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub na stronie internetowej www.ebon.mps.gov.pl.
 
2. Wymagane dokumenty:
1) wypełniony wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wraz   z wnioskiem lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny,
2) oświadczenie opiekuna osoby niepełnosprawnej – o ile dotyczy,
3) kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ww. ustawy, kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r. – oryginał do wglądu,
4) kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną, pełnomocnictwa – o ile dotyczy – oryginał do wglądu,
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
6) informacja o sytuacji społecznej osoby niepełnosprawnej i potrzebie rozwijania jej umiejętności społecznych,       
7) kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym (poświadczonego za zgodność z oryginałem) – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny.
 
II Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
1. O dofinansowanie może ubiegać się:
1) osoba niepełnosprawna, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczany za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
a) 50% przeciętnego wynagrodzenia – na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
b)  65% przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku osoby samotnej;
            - kwota przeciętnego wynagrodzenia ulega kwartalnej zmianie.
 
2. Wymagane dokumenty:
1) kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ww. ustawy, kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r. – oryginał do wglądu,
2) kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną, pełnomocnictwa – o ile dotyczy – oryginał do wglądu,
3) faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego i kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie                    w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie,
lub
4) faktura proforma/oferta cenowa określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą  w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji wraz z kopią zlecenia na zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie.
 
III Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.
1. O dofinansowanie może ubiegać się:
1) osoba niepełnosprawna, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczany za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
a) 50% przeciętnego wynagrodzenia – na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
b)  65% przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku osoby samotnej.
            - kwota przeciętnego wynagrodzenia ulega kwartalnej zmianie,
2. Wymagane dokumenty:
1) kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ww. ustawy, kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r. – oryginał do wglądu,
2) kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną, pełnomocnictwa – o ile dotyczy – oryginał do wglądu,
3) zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę o specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności wg wzoru dołączonego do formularza wniosku ( ważne 3 miesiące od daty wystawienia) zawierające informację:
      -   o rodzaju niepełnosprawności, jeżeli nie jest określona w orzeczeniu,
      - o konieczności prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych ze wskazaniem nazwy niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego,
4)  oferta cenowa lub faktura proforma.
 
IV Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych.
 
Likwidacja barier architektonicznych polega na dokonywaniu inwestycji lub czynności mających na celu udostępnienie przestrzeni architektonicznej osobom niepełnosprawnym.
 
1. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym na stałe zamieszkują.
 
2. Wymagane dokumenty:
 
Do I etapu (w dniu złożenia wniosku):
 
 1. kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ww. ustawy, kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r. – oryginał do wglądu,
 2. kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną, pełnomocnictwa – o ile dotyczy – oryginał do wglądu,
 3. zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę o specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności wg wzoru dołączonego do formularza wniosku ( ważne 3 miesiące od daty wystawienia) potwierdzające trudności w poruszaniu się,
4) dokumenty potwierdzające podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić    likwidacja barier architektonicznych (np. własność – aktualny wyciąg z księgi wieczystej, użytkowanie wieczyste, umowa najmu itp.),
5) zgoda właściciela/współwłaściciela budynku na wykonanie likwidacji barier architektonicznych – o ile dotyczy.
6) dokument zawierający informację o innych źródłach finansowania zadania – o ile dotyczy.
 
Do II etapu (po zakwalifikowaniu Wnioskodawcy do przyznania dofinansowania):
1) kosztorys,
2) projekt i pozwolenie na budowę (w koniecznych  przypadkach).
 
V Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych.
 
1. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
Likwidacja barier w komunikowaniu się to inwestycja w  sprzęt ułatwiający kontakt  z otoczeniem.
Likwidacja barier technicznych polega przede wszystkim na inwestycjach w sprzęt techniczny pozwalający osobie niepełnosprawnej na samodzielne funkcjonowanie i wykonywanie podstawowych, codziennych czynności.    
2. Wymagane dokumenty:
 1. kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ww. ustawy, kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r. – oryginał do wglądu,
 2. kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną, pełnomocnictwa – o ile dotyczy – oryginał do wglądu,
 3. zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę o specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności  wg wzoru dołączonego do formularza wniosku ( ważne 3 miesiące od daty wystawienia) zawierające informację o konieczności posiadania wnioskowanego sprzętu celem likwidacji barier technicznych lub w komunikowaniu się,
 4. opinia specjalisty lub inny dokument potwierdzający konieczność zakupu wnioskowanego sprzętu – o ile dotyczy,
 5. zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki – w wymaganych przypadkach,
 6. oferta cenowa lub faktura proforma,
 7. dokument zawierający informację o innych źródłach finansowania zadania – o ile dotyczy.
Ogólne zasady dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej składających wnioski o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
 
1. Podmiot.
1) osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

2.Warunki.
1) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
2) udokumentują posiadanie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
3) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu,
4) złożą odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi załącznikami,
5) dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu lub podmiot ten był w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu,
6) wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie.
 
3. Wysokość dofinansowania
1) do 60 % kosztów przedsięwzięcia.

4. Termin składania wniosku
1) do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.
 

Akapit nr - brak tytułu

 
 
 
 
KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA W 2022 ROKU ZAOPINIOWANE PRZEZ POWIATOWĄ SPOŁECZNĄ RADĘ DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 
 Z uwagi na ograniczone środki PFRON przeznaczone na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz duże ilości wpływających do PCPR wniosków, wprowadza się następujące ograniczenia przyznawania dofinansowania w roku 2022:
 
 1. Do likwidacji barier w komunikowaniu się mogą ubiegać się wyłącznie dzieci i ucząca się młodzież niepełnosprawna do 25 roku życia ( z wyłączeniem adresatów pilotażowego programu „Aktywny samorząd”).
 2. Likwidacja barier technicznych – całkowita rezygnacja z dofinansowania do sprzętu gospodarstwa domowego.
 3. Zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – dofinansowanie do wysokości 100% limitu Narodowego Funduszu Zdrowia.
 4. Zgodnie z § 5 ust. 11 i § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.), dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów obniża się o 20%, oraz przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie będzie brany pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy, a także na korzyść wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony