ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zespół ds. świadczeń, pomocy instytucjonalnej oraz pomocy osób usamodzielnianych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-10-05 10:10:53 przez Jolanta Rynkowska

Akapit nr - brak tytułu

 
Zespół ds. świadczeń, pomocy instytucjonalnej oraz pomocy osób usamodzielnianych udziela pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka w formie
a) świadczeń obligatoryjnych tj:
 • świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka:
               - nie niższe niż 1002,00 miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
- nie niższe niż 1517,00  zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka
 • dodatek nie niższy niż 306,00 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
 • dodatek nie niższy niż 306,00 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
b) świadczeń fakultatywnych tj:
 • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka.
 • świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka –jednorazowo,
 • świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki - jednorazowo lub okresowo.
 • środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w przypadku rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej, rodzinnego domu dziecka w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą niezawodową albo zawodową, rodzinny dom dziecka na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, umieszczonych w rodzinie zastępczej wraz z osobami tworzącymi tę rodzinę zastępczą.
 • świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego raz w roku, w przypadku rodziny zastępczej zawodowej i rodzinnego domu dziecka .
Zespół ds. świadczeń, pomocy instytucjonalnej oraz pomocy osób usamodzielnianych sprawuje opiekę nad dziećmi z powiatu iławskiego, które zostały umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej bądź instytucjonalnej (placówki opiekuńczo-wychowawcze) na terenie innych powiatów poprzez:
 • prowadzenie spraw związanych z finansowaniem świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu iławskiego umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów
 • udział w spotkaniach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka pochodzącego z powiatu iławskiego, przebywającego w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów co najmniej 2 razy w roku dla każdego dziecka powyżej lat trzech (tj. minimum raz na pół roku), a dla dzieci młodszych – co najmniej 4 razy w roku (tj. minimum raz na kwartał)
 • wystąpienie do sądu rejonowego z pozwem o ustalenie alimentów od rodziców biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej na innych powiatach,
 • monitorowanie procesu usamodzielnienia wychowanków  - realizacja indywidualnego programu usamodzielnienia.
Zespół ds. świadczeń, pomocy instytucjonalnej oraz pomocy osób usamodzielnianych udziela wsparcia i pomocy finansowej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze w formie:
 • pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki
 • pomocy na usamodzielnienie
 • pomocy na zagospodarowanie
 • udziela pomocy w uzyskaniu odpowiednich  warunków mieszkaniowych, zatrudnienia
 • zapewnia  pomoc prawną i psychologiczną.
 Zespół ds. świadczeń, pomocy instytucjonalnej oraz pomocy osób usamodzielnianych rozeznaje sytuację materialną, rodzinną, zdrowotną, dochodową rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej celem ustalenia opłaty ww. za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
 
Kontakt:
pokój 21  - Marlena Moszczyńska – Kierownik Zespołu ds. świadczeń, pomocy instytucjonalnej oraz pomocy osób usamodzielnianych 
                  tel.  89 649 04 52
pokój 19  - Milena Ostrowska – Zdzichowska -starszy specjalista pracy socjalnej tel. 89 649 04 65
                - Ewa Guśćspecjalista pracy socjalnej tel. 89 649 04 65
pokój 18  - Agnieszka Otrembaaspirant pracy socjalnej tel. 89 649 04 65
                - Aleksandra Kejdrowska – referent tel. 89 649 04 65
 
 
« powrót do poprzedniej strony