ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, zaprasza do złożenia oferty na usługę pod nazwą: wymiana 10 drzwi z ościeżnicami wraz z obróbką, w Domu dla Dzieci w Kisielicach, ul. Szkolna 4/7

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-03-31 10:23:42 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Ogłoszenie o zamówieniu 3/2022
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, zaprasza do złożenia oferty na usługę pod nazwą: wymiana 10 drzwi z ościeżnicami wraz z obróbką, w Domu dla Dzieci w Kisielicach, ul. Szkolna 4/7
 
Szczegółowy opis zamówienia:
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w następującym
zakresie:
  • demontaż istniejących drzwi wewnętrznych (10 szt. drzwipłycinowych z ościeżnicami, opaskami zewnętrznymi),
  • montaż fabrycznie nowych, wewnętrznych drzwi drewnianych, 10 szt.
Okucia drzwiowe powinny nawiązywać do klasycznego stylu drzwi (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym), wkładki bębenkowe w kolorze okuć (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym),
Demontaż wszystkich drzwi należy wykonać w taki sposób żeby nie uszkodzić tych elementów, następnie dostarczyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
 
Prace należy prowadzić z zachowaniem wymaganych norm i przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej i polskimi normami.
Wykonawca zabezpieczy narzędzia niezbędne do wykonania zadania.
Wykonawca może dokonać wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia.
 
Oferta może zawierać wyodrębnione dwa warianty lub może obejmować całość prac.
Gwarancja: Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące. Okres gwarancji liczony jest od dnia dokonania odbioru końcowego.
Materiały
  1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych nabytych w uzgodnieniu z Zamawiającym, dostoswanych do realizacji zamówienia;
  2. Wszystkie materiały i wyroby wykorzystane przy realizacji zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadać wymagane certyfikaty     i aprobaty techniczne.
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  • posiadania wiedzy i doświadczenia;
  • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  • sytuacji ekonomicznej i finansowej;
 
Czas przewidziany na realizację zamówienia
  • Termin realizacji: do 31.05.2022 r.
Forma składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, która powinna zawierać:
Cenę brutto wraz z materiałami i robocizną oraz podatkiem VAT
 
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z przedmiaru robót a także koszty wszystkich robót, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru oferty jednego ze wskazanych wariantów w zależności od posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
Termin składania ofert: do dnia 06.04.2022 roku,
 
Miejsce składania ofert: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, Sekretariat (pokój nr 1) ul. Andersa 3 A, 14-200 Iława. Ofertę należy zapakować   w kopertę i podpisać „Wymiana drzwi”
 
Oferty złożone po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.
Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
Najniższa cena ofertowa brutto – 100 %
 
Jeżeli cena brutto najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z oferentem.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie;
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony