ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na zapytania w związku z zagrożeniem epidemicznym a orzeczeniami o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, którym kończy się ważność orzeczenia, wyjaśniam:
 
 
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 31 marca 2020 r.
Poz. 568
 
USTAWA
z dnia 31 marca 2020 r.
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
 
Na podstawie art. 101 pkt 2 lit. a, d w/w ustawy
Art. 15h. 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:
1) upłynęła w terminie do 90 dni (tj. od dnia 9 grudnia 2019 r.) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 8 marca 2020 r.) pod warunkiem złożenia
w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020 r.) zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
3. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Wydłużenie następuje z mocy samego prawa, na podstawie przepisów ustawy.
 
 
Z poważaniem
Anna Ignaczewska
 
Przewodnicząca
Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Iławie
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Ignaczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-08 12:22:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-08 12:22:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-08 12:25:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2076 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedziba Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Iławie:
(PZON), ul. Andersa 3A (budynek PCPR)
14-200 Iława
pok. parter 7, 8, 9
tel. 89 649 04 55, 89 649 04 61
fax. 89 649 04 50
 
Funkcję Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Iławie pełni -  Anna Ignaczewska
Numer telefonu: 89 649 04 61
 
Osoby prowadzące:
Ewa Kordowska – Sekretarz - tel. 89 649 04 61,
Justyna Kołakowska – Inspektor – tel. 89 649 04 55,
 
Powiatowy Zespół powołuje i odwołuje Starosta 
 
Do podstawowych zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności należy:
1. ustalanie niepełnosprawności dzieci do lat 16, w celu uzyskania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej: zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych,
2. ustalanie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia w celu: uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, korzystania z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacji, uzyskania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, możliwości korzystania z karty parkingowej, otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego oraz korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów,
3. wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osobom posiadającym orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy,wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym,
4. wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym.  
 
Działalność Powiatowego Zespołu wiąże się z:
1. wydawaniem i przyjmowaniem wniosków w celu ustalenia niepełnosprawności bądź stopnia niepełnosprawności oraz orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień,
2. prowadzeniem rejestru wniosków, które wpłynęły do Zespołu,
3. ustalaniem terminów posiedzeń składu orzekającego,
4. zawiadamianiem osoby zainteresowanej o posiedzeniu składu orzekającego, na którym rozpatrywany będzie Jej wniosek,
5. przygotowaniem materiałów, w celu sprawnego przeprowadzenia posiedzenia komisji,
6. dokładnym przeanalizowaniu dokumentacji medycznej oraz przeprowadzeniu badań i wywiadów na posiedzeniu składu orzekającego,
7. wypisywaniem i wydawaniem osobie zainteresowanej, bądź Jej przedstawicielowi, orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
8. sporządzaniem protokołów z posiedzeń składu orzekającego,
9. prowadzeniem rejestrów wydanych orzeczeń,
10. prowadzeniem rejestrów z przeprowadzonego posiedzenia składu orzekającego,
11. przyjmowaniem odwołań od orzeczenia Powiatowego Zespołu, jako pierwszej instancji,
12. prowadzeniem rejestrów odwołań,
13. ponownym rozpatrzeniem wniosku po odwołaniu,
14. przekazaniem sprawy do Wojewódzkiego Zespołu w Elblągu, jako drugiej instancji,
15. wydawaniem i przyjmowaniem wniosków o legitymację osoby niepełnosprawnej,
16. wydawaniem i przyjmowaniem wniosków o kartę parkingową osoby niepełnosprawnej,
17. prowadzeniem rejestrów w/w wniosków,
18. sporządzaniem legitymacji,
19. archiwizowanie dokumentacji,
20. prowadzenie powyższych spraw przy wykorzystaniu Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMOoN). 
 
W celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności należy:
1. złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim i dokumentacją medyczną, mogącą mieć znaczenie w ustaleniu niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
2. datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku do Powiatowego Zespołu (art. 61 ust. 3 KPA);
3. od tego momentu liczy się termin załatwienia sprawy,terminem załatwienia sprawy jest 1 miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych, wymagających badań specjalistycznych lub konsultacji specjalistycznych- maksymalnie 2 miesiące,
4. o terminie posiedzenia składu orzekającego zawiadamia się osobę zainteresowaną w terminie co najmniej 7 dni przed dniem tego posiedzenia,
5. osoba zainteresowana ma obowiązek stawić się na posiedzeniu składu orzekającego w wyznaczonym terminie; sankcją za niestawiennictwo jest pozostawienie sprawy bez rozpoznania. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba zainteresowana usprawiedliwi swoją nieobecność,
6. Powiatowy Zespół jest zobowiązany do doręczenia orzeczenia osobie zainteresowanej w terminie nie później niż 14 dni od daty posiedzenia składu orzekającego,
7. Osoba zainteresowana, bądź Jej przedstawiciel ustawowy, ma prawo wnieść odwołanie od orzeczenia do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia za pośrednictwem Zespołu, który orzeczenie wydał,
8. W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania, Powiatowy Zespół, jako I instancja, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania odwołania do wojewódzkiego zespołu (II instancja),
9. Starosta za pośrednictwem Powiatowego Zespołu wystawia legitymację dokumentującą niepełnosprawność, w przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia, i stopień niepełnosprawności, w przypadku osób po 16 roku życia. 
 
Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046,
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1110),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002r. nr 17, poz. 162). 
Dane do przelewu:
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Andersa 3A,  14-200 Iława
Opłata za wydanie karty parkingowej  -   21 zł
Numer rachunku bankowego
Bank BGŻ 12 2030 0045 1110 0000 0383 1680

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Ignaczewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-04-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Ignaczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-04-11 20:53:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-04-11 21:02:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-08 12:23:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
27315 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »