ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Iławie informuje, że składane wnioski w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie mogą być rozpatrzone w terminie ustawowym przewidzianym art. 35 §3 k.p.a., tj. w ciągu miesiąca z powodu braku
możliwości skompletowania, właściwego dla przypadku składu komisji.

Główną przyczyną braku możliwości skompletowania składu komisji jest brak chętnych lekarzy do współpracy z Powiatowym Zespołem Orzekającym.
Wnioski do lekarzy internistów, neurologów i psychiatry oczekują na rozpatrzenie około 4-5 miesięcy. Wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia oczekują na rozpatrzenie około 2 miesięce.

Osoby, które złożyły wniosek o wydanie orzeczenia, a które oczekują na wyznaczenie daty komisji, proszone są o dostarczanie na bieżąco dokumentacji medycznej niedołączonej wcześniej do wniosku.

Przekroczenie miesięcznego terminu przewidzianego na załatwienie sprawy wynika z przyczyn, na które organ nie ma wpływu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Ignaczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-07 22:15:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-07 22:16:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-07 22:17:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4797 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o przedłużeniu ważności orzeczeń

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie w sprawie przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
 
W dniu 5 maja 2023 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 852 ogłoszona została ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z treścią art. 10 tej ustawy uchylony został art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.). Z kolei zgodnie z dyspozycją art. 28 pkt 2 wymienionego aktu prawnego podany przepis uchylający wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy po dniu ogłoszenia ustawy, a zatem w dniu
6 sierpnia 2023 roku.
 
Uchylony przepis art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie spowoduje jednak automatycznej utraty ważności wszystkich orzeczeń wydanych na czas określony, których termin ważności został przedłużony na podstawie wskazanego przepisu, ze względu na wprowadzoną przez ustawodawcę w art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw regulację przejściową.
 
            Przepis ten dotyczy sytuacji, gdy w dniu wejścia w życie ustawy osoba niepełnosprawna będzie legitymowała się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym na czas określony, którego termin ważności został przedłużony na podstawie art. 15h ust. 1 ustawy covidowej. Zgodnie z jego treścią utrata ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności będzie następowała etapowo, w sposób wskazany w tym przepisie, a mianowicie: orzeczenie
o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w brzmieniu dotychczasowym, którego okres ważności:
1) upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. - zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,
2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. - zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,
3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu - zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.
- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 
Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okresy wskazane w art. 23, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.), zachowują ważność na okresy wskazane w art. 23, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Natomiast karty parkingowe, których okres ważności uległ przedłużeniu na podstawie art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 roku (art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw).
 
Przepis art. 23 i 24 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, w myśl art. 28 pkt 2 tej ustawy, wchodzi w życie z dniem 6 sierpnia 2023 roku.
 
W obowiązującym aktualnie stanie prawnym orzeczenia o niepełnosprawności oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zachowują ważność na podstawie art. 15h ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w związku ogłoszonym na mocy § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 1028), od dnia 16 maja 2022 r. do odwołania.
 
Stan zagrożenia epidemicznego odwołany został z dniem 30 czerwca 2023 r. więc orzeczenia nadal zachowują ważność na podstawie wyżej wskazanego art. 15h, w którym przewidziano przedłużenie ważności orzeczeń do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.
 
Natomiast od dnia wejścia w życie art. 10 oraz art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, tj. od dnia 6 sierpnia 2023 roku okres ważności orzeczeń określa art. 23 tej ustawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-07-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Ignaczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-07-10 15:46:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-07-10 15:46:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-10 15:46:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5747 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na zapytania w związku z zagrożeniem epidemicznym a orzeczeniami o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, którym kończy się ważność orzeczenia, wyjaśniam:
 
 
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 31 marca 2020 r.
Poz. 568
 
USTAWA
z dnia 31 marca 2020 r.
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
 
Na podstawie art. 101 pkt 2 lit. a, d w/w ustawy
Art. 15h. 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:
1) upłynęła w terminie do 90 dni (tj. od dnia 9 grudnia 2019 r.) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 8 marca 2020 r.) pod warunkiem złożenia
w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020 r.) zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
3. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Wydłużenie następuje z mocy samego prawa, na podstawie przepisów ustawy.
 
 
Z poważaniem
Anna Ignaczewska
 
Przewodnicząca
Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Iławie
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Ignaczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-08 12:22:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-08 12:22:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-08 12:25:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9402 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedziba Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Iławie:
(PZON), ul. Andersa 3A (budynek PCPR)
14-200 Iława
pok. parter 7, 8, 9
tel. 89 649 04 55, 89 649 04 61
fax. 89 649 04 50
 
Funkcję Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Iławie pełni -  Anna Ignaczewska
Numer telefonu: 89 649 04 61
 
Osoby prowadzące:
Ewa Kordowska – Sekretarz - tel. 89 649 04 61,
Justyna Kołakowska – Inspektor – tel. 89 649 04 55,
 
Powiatowy Zespół powołuje i odwołuje Starosta 
 
Do podstawowych zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności należy:
1. ustalanie niepełnosprawności dzieci do lat 16, w celu uzyskania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej: zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych,
2. ustalanie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia w celu: uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, korzystania z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacji, uzyskania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, możliwości korzystania z karty parkingowej, otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego oraz korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów,
3. wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osobom posiadającym orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy,wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym,
4. wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym.  
 
Działalność Powiatowego Zespołu wiąże się z:
1. wydawaniem i przyjmowaniem wniosków w celu ustalenia niepełnosprawności bądź stopnia niepełnosprawności oraz orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień,
2. prowadzeniem rejestru wniosków, które wpłynęły do Zespołu,
3. ustalaniem terminów posiedzeń składu orzekającego,
4. zawiadamianiem osoby zainteresowanej o posiedzeniu składu orzekającego, na którym rozpatrywany będzie Jej wniosek,
5. przygotowaniem materiałów, w celu sprawnego przeprowadzenia posiedzenia komisji,
6. dokładnym przeanalizowaniu dokumentacji medycznej oraz przeprowadzeniu badań i wywiadów na posiedzeniu składu orzekającego,
7. wypisywaniem i wydawaniem osobie zainteresowanej, bądź Jej przedstawicielowi, orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
8. sporządzaniem protokołów z posiedzeń składu orzekającego,
9. prowadzeniem rejestrów wydanych orzeczeń,
10. prowadzeniem rejestrów z przeprowadzonego posiedzenia składu orzekającego,
11. przyjmowaniem odwołań od orzeczenia Powiatowego Zespołu, jako pierwszej instancji,
12. prowadzeniem rejestrów odwołań,
13. ponownym rozpatrzeniem wniosku po odwołaniu,
14. przekazaniem sprawy do Wojewódzkiego Zespołu w Elblągu, jako drugiej instancji,
15. wydawaniem i przyjmowaniem wniosków o legitymację osoby niepełnosprawnej,
16. wydawaniem i przyjmowaniem wniosków o kartę parkingową osoby niepełnosprawnej,
17. prowadzeniem rejestrów w/w wniosków,
18. sporządzaniem legitymacji,
19. archiwizowanie dokumentacji,
20. prowadzenie powyższych spraw przy wykorzystaniu Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMOoN). 
 
W celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności należy:
1. złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim i dokumentacją medyczną, mogącą mieć znaczenie w ustaleniu niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
2. datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku do Powiatowego Zespołu (art. 61 ust. 3 KPA);
3. od tego momentu liczy się termin załatwienia sprawy,terminem załatwienia sprawy jest 1 miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych, wymagających badań specjalistycznych lub konsultacji specjalistycznych- maksymalnie 2 miesiące,
4. o terminie posiedzenia składu orzekającego zawiadamia się osobę zainteresowaną w terminie co najmniej 7 dni przed dniem tego posiedzenia,
5. osoba zainteresowana ma obowiązek stawić się na posiedzeniu składu orzekającego w wyznaczonym terminie; sankcją za niestawiennictwo jest pozostawienie sprawy bez rozpoznania. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba zainteresowana usprawiedliwi swoją nieobecność,
6. Powiatowy Zespół jest zobowiązany do doręczenia orzeczenia osobie zainteresowanej w terminie nie później niż 14 dni od daty posiedzenia składu orzekającego,
7. Osoba zainteresowana, bądź Jej przedstawiciel ustawowy, ma prawo wnieść odwołanie od orzeczenia do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia za pośrednictwem Zespołu, który orzeczenie wydał,
8. W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania, Powiatowy Zespół, jako I instancja, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania odwołania do wojewódzkiego zespołu (II instancja),
9. Starosta za pośrednictwem Powiatowego Zespołu wystawia legitymację dokumentującą niepełnosprawność, w przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia, i stopień niepełnosprawności, w przypadku osób po 16 roku życia. 
 
Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046,
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1110),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002r. nr 17, poz. 162). 
Dane do przelewu:
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Andersa 3A,  14-200 Iława
Opłata za wydanie karty parkingowej  -   21 zł
Numer rachunku bankowego
Bank BGŻ 12 2030 0045 1110 0000 0383 1680

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Ignaczewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-04-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Ignaczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-04-11 20:53:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-04-11 21:02:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-08 12:23:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
34821 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »