Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie zaprasza do złożenia ofert na usługę pod nazwą: „Szkolenie kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-09-11 21:08:15 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Ogłoszenie o zamówieniu 10/2018
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie zaprasza do złożenia ofert na usługę pod nazwą: „Szkolenie kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze” zgodnie z art. 44. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U.  z 2018r. poz 998 z późn. zmianami).
 
Opis oferty:
przeszkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej (stan na ogłoszenie – 13 rodzin – ewentualnie do 5 rodzin dodatkowo wskazanych przez sąd do czasu rozpoczęcia szkolenia) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej w dniach i godzinach ustalonych na pierwszym spotkaniu organizacyjnym (w tym również soboty i niedziele) – maksymalnie przez dwie osoby uprawnione do w/w szkolenia.
 
Czas przewidziany na realizację zamówienia:
  • Termin realizacji: wrzesień – grudzień 2018 r. (bezwzględny termin zakończenia szkolenia i rozliczenia zadania 19.12.2018r.)
  • Termin rozpoczęcia szkolenia  wrzesień 2018 r.
 
Cena oferty:
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z zamówienia, w tym obowiązkowo koszty cateringu – np. kawa, herbata, ciastka. Rozliczenie wykonania zadania będzie zależne od ilości przeszkolonych rodzin (cena brutto za rodzinę x ilość przeszkolonych rodzin).
 
Forma składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej wraz z załącznikami nr 1-5 do niniejszego zaproszenia.
 
Osoby chcące wziąć udział w postępowaniu winny posiadać stosowne uprawnienia:
Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego dla trenerów programów dotyczących w/w oferty zatwierdzonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 
Termin składania ofert: do dnia 18.09.2018 roku
 
Miejsce składania ofert: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, Sekretariat (pokój nr 15 - sekretariat) ul. Andersa 3a, 14-200 Iława.
Ofertę należy zapakować w kopertę i podpisać „Szkolenie niezawodowych rodzin zastępczych”Oferty złożone po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.
Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
Kosztorys, tj. cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia (wynagrodzenie za całość zadania brutto, umowa zlecenie) – 80 pkt.;
Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma maksymalną ilość 80 punktów. Pozostałe oferty oceniane będą wg poniższego schematu:
                      
C=Cmin/Cb
                       
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin – cena oferty najtańszej brutto
Cb – cena badanej oferty brutto
Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku.
Doświadczenie zawodowe – max 20 pkt.: doświadczenie w szkoleniu rodzin zastępczych – 10 pkt, powyżej 5 lat – 20 pkt.
 
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu ocen ze wszystkich kryteriów, otrzyma najwyższą ilość punktów. Jeżeli okaże się że nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. Jeżeli cena brutto najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z oferentem. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 
Jeżeli cena brutto najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z oferentem. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 
Zamawiający poprawia w ofercie:
– oczywiste omyłki pisarskie;
– oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.