ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Malowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Szkolnej 4/8 w Kisielicach

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-10-05 21:36:46 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Ogłoszenie o zamówieniu 7/2020
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, zaprasza do złożenia oferty na usługę pod nazwą: malowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Szkolnej 4/8 w Kisielicach
 
Opis zakresu robót:
Wykonanie malowania pomieszczeń (pokoje, łazienki, kuchnia, pomieszczenia gospodarcze) w Domu dla Dzieci w Kisielicach oraz uzupełnienie ubytków w ścianach użytkowanych pomieszczeń
 
Szczegółowy opis zamówienia:
  • I wariant – pomieszczenia na I piętrze oraz klatka schodowa (zejście do piwnicy); wymiary: sufity około 155 m2, ściany około 415 m2, klatka schodowa około 41 m2;
  • II wariant – pomieszczenia na I piętrze oraz pomieszczenia zagospodarowanej piwnicy (kuchnia, łazienki, pokój, pomieszczenia gospodarcze) sufity około 149 m2, ściany około 215 m2.
Prace należy prowadzić z zachowaniem wymaganych norm i przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej i polskimi normami.
Wykonawca zabezpieczy narzędzia niezbędne do wykonania zadania.
Wykonawca może dokonać wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia.
Przed rozpoczęciem malowania Wykonawca samodzielnie opróżni poszczególne pomieszczenia.
 
Oferta może zawierać wyodrębnione dwa warianty lub może obejmować całość prac.
Gwarancja: Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące. Okres gwarancji liczony jest od dnia dokonania odbioru końcowego.
 
Materiały
  1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych nabytych w uzgodnieniu z Zamawiającym, dostoswanych do użytkowanych pomieszczeń (kuchnie, łazienki).
  2. Wszystkie materiały i wyroby wykorzystane przy realizacji zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadać wymagane certyfikaty     i aprobaty techniczne.
  3. Kolory farb zostaną wcześniej uzgodnione z Zamawiającym
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  • posiadania wiedzy i doświadczenia;
  • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  • sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Czas przewidziany na realizację zamówienia
  • Termin realizacji: do 15.12.2020 r.
Forma składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, która powinna zawierać: Cenę brutto wraz z materiałami i robocizną oraz podatkiem VAT
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z przedmiaru robót a także koszty wszystkich robót, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru oferty jednego ze wskazanych wariantów w zależności od posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
Termin składania ofert: do dnia 07.10.2020 roku, do godz. 14.30.
Miejsce składania ofert: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, Sekretariat (pokój nr 1) ul. Andersa 3 A, 14-200 Iława. Ofertę należy zapakować  w kopertę i podpisać „Malowanie pomieszczeń” Oferty złożone po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.
Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: Najniższa cena ofertowa brutto – 100 %
 
Jeżeli cena brutto najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z oferentem.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie;
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony