ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie zaprasza do złożenia ofert na usługę pod nazwą: wykonywanie usług psychologicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – Domu dla Dzieci w Kisielicach

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-12-31 13:17:39 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Opis oferty:
Wykonywanie usług psychologicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – Domu dla Dzieci w Kisielicach, ul. Szkolna 4/8 (praca w godzinach pracy Domu uzgodnionych z Zastępcą Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, w ilości godzin odpowiadających 0,25 etatu pracownika samorządowego), w tym w szczególności:
 1. sporządzenie diagnozy psychofizycznej dziecka niezwłocznie po przyjęciu do placówki,
 2. pomoc w opracowaniu planu pomocy dziecku, stosownie do jego potrzeb psycho-fizycznych,
 3. diagnozowanie i stałe aktualizowanie sytuacji psycho-społecznej, rodzinnej wychowanków, pomoc w konstruowaniu planu działań naprawczych,
 4. praca w zespole ds. okresowej oceny sytuacji dziecka,
 5. współtworzenie odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju emocjonalnego (kontakty z rodziną naturalną, zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa, rekompensowanie braku domu rodzinnego, udzielanie wsparcia psychologicznego),
 6. zadania wynikające z plan pracy opiekuńczo – wychowawczej i dydaktycznej Domu dla Dzieci Powiatu Iławskiego (załącznik nr 3),
 7. bieżący kontakt z Zastępcą Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie w sprawach związanych z prowadzeniem i funkcjonowaniem Domu dla Dzieci Powiatu Iławskiego.
Czas przewidziany na realizację zamówienia:
 • Termin realizacji: styczeń – grudzień 2019 r.,
Forma składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, która powinna zawierać załącznik nr 1 wraz z własnymi załącznikami potwierdzającymi uprawnienia, staż pracy, itp. do niniejszego zaproszenia,
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
       
Osoby chcące wziąć udział w postępowaniu winny posiadać stosowne uprawnienia:
Ukończenie studiów II stopnia na kierunku psychologia. Mile widziane ukończenie szkoleń, kursów lub innych form kształcenia w zakresie: Terapii Uzależnień; Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej.
Osoba składająca ofertę powinna udokumentować co najmniej 2-letni staż pracy z dziećmi, młodzieżą, w poradnictwie rodzinnym.
 
Termin składania ofert: do dnia 10.01.2020 roku, do godziny 15.00.
 
Miejsce składania ofert: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, Sekretariat (pokój nr 15) ul. Andersa 3 A, 14-200 Iława.
Ofertę należy podpisać „Psycholog – Dom dla Dzieci”, złożyć osobiście w sekretariacie PCPR-u, przesłać pocztą lub przesłać e-mailem na adres: ; (w mailu oferta wraz z kompletem załączników) – decyduje data i godzina wpływu do PCPR-u.
 
Oferty złożone po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.
Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
Kosztorys, tj. cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia (wynagrodzenie za całość zadania brutto, umowa zlecenie) – 80 pkt.;
Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma maksymalną ilość 80 punktów. Pozostałe oferty oceniane będą wg poniższego schematu:
 
                       
C=Cmin/Cb
                       
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin – cena oferty najtańszej brutto
Cb – cena badanej oferty brutto
Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku.
Doświadczenie zawodowe – max 20 pkt.: doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, poradnictwie rodzinnym: od 2 do 5 lat – 10 pkt, powyżej 5 lat – 20 pkt.
 
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu ocen ze wszystkich kryteriów, otrzyma najwyższą ilość punktów. Jeżeli okaże się że nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. Jeżeli cena brutto najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z oferentem. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 
Zamawiający poprawia w ofercie:
– oczywiste omyłki pisarskie;
– oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
 
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu ocen ze wszystkich kryteriów, otrzyma najwyższą ilość punktów. Jeżeli okaże się że nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. Jeżeli cena brutto najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z oferentem. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 
Zamawiający poprawia w ofercie:
– oczywiste omyłki pisarskie;
– oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie jest Pan Jarosław Góral, kontakt: adres e-mail ; telefon 515475588;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zapytania ofertowego  nr 4/2019 na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z rzeczowym wykazem akt obowiązującym w PCPR w Iławie;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy z Zamawiającym; nie podanie określonych danych spowoduje pozostawienie oferty bez rozpatrzenia;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony