ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie zaprasza do złożenia ofert na usługę pod nazwą: wykonywanie usług pedagogicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – Domu dla Dzieci w Kisielicach

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-12-31 11:54:21 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie zaprasza do złożenia ofert na usługę pod nazwą: wykonywanie usług pedagogicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – Domu dla Dzieci w Kisielicach.
 
Opis oferty:
Wykonywanie usług pedagogicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – Domu dla Dzieci w Kisielicach, ul. Szkolna 4/8 (praca w godzinach pracy Domu uzgodnionych z Zastępcą Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, w ilości godzin odpowiadających 0,25 etatu pracownika samorządowego), w tym w szczególności:
 1. sporządzenie diagnozy psychofizycznej dziecka niezwłocznie po przyjęciu do placówki,
 2. pomoc w opracowaniu planu pomocy dziecku, stosownie do jego potrzeb psycho-fizycznych,
 3. diagnozowanie i stałe aktualizowanie sytuacji psycho-społecznej, rodzinnej wychowanków, pomoc w konstruowaniu planu działań naprawczych,
 4. praca w zespole ds. okresowej oceny sytuacji dziecka,
 5. współtworzenie odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju emocjonalnego (kontakty z rodziną naturalną, zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa, rekompensowanie braku domu rodzinnego, udzielanie wsparcia psychologicznego),
 6. zadania wynikające z plan pracy opiekuńczo – wychowawczej i dydaktycznej Domu dla Dzieci Powiatu Iławskiego (załącznik nr 3),
 7. bieżący kontakt z Zastępcą Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie w sprawach związanych z prowadzeniem i funkcjonowaniem Domu dla Dzieci Powiatu Iławskiego.
 
Czas przewidziany na realizację zamówienia:
 • Termin realizacji: styczeń – grudzień 2020 r.,
Forma składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, która powinna zawierać załącznik nr 1 wraz z własnymi załącznikami potwierdzającymi uprawnienia, staż pracy, itp. do niniejszego zaproszenia,
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
       
Osoby chcące wziąć udział w postępowaniu winny posiadać stosowne uprawnienia:
Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika. Mile widziane ukończenie szkoleń, kursów lub innych form kształcenia w zakresie: socjoterapii, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, terapii uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Osoba składająca ofertę powinna udokumentować co najmniej 2-letni staż pracy z dziećmi, młodzieżą, w poradnictwie rodzinnym.
 
Termin składania ofert: do dnia 10.01.2020 roku, do godziny 15.00.
 
Miejsce składania ofert: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, Sekretariat (pokój nr 15) ul. Andersa 3 A, 14-200 Iława.
Ofertę należy podpisać „Pedagog – Dom dla Dzieci”, złożyć osobiście w sekretariacie PCPR-u, przesłać pocztą lub przesłać e-mailem na adres: ; (w mailu oferta wraz z kompletem załączników) – decyduje data i godzina wpływu do PCPR-u.
 
Oferty złożone po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.
Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
Kosztorys, tj. cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia (wynagrodzenie za całość zadania brutto, umowa zlecenie) – 80 pkt.;
Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma maksymalną ilość 80 punktów. Pozostałe oferty oceniane będą wg poniższego schematu:
                      
C=Cmin/Cb
                       
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin – cena oferty najtańszej brutto
Cb – cena badanej oferty brutto
Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku.
Doświadczenie zawodowe – max 20 pkt.: doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, poradnictwie rodzinnym: od 2 do 5 lat – 10 pkt, powyżej 5 lat – 20 pkt.
 
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu ocen ze wszystkich kryteriów, otrzyma najwyższą ilość punktów. Jeżeli okaże się że nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. Jeżeli cena brutto najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z oferentem. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 
Zamawiający poprawia w ofercie:
– oczywiste omyłki pisarskie;
– oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie jest Pan Jarosław Góral, kontakt: adres e-mail ; telefon 515475588;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zapytania ofertowego  nr 4/2019 na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z rzeczowym wykazem akt obowiązującym w PCPR w Iławie;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy z Zamawiającym; nie podanie określonych danych spowoduje pozostawienie oferty bez rozpatrzenia;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony