ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie zaprasza do złożenia ofert na usługę pod nazwą: obsługa prawna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, w tym prowadzenie wszelkich spraw przed władzami i sądami, związanych ze zleconymi czynnościami

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-12-27 20:16:44 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Opis oferty:
 1. redagowanie i przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych,
 2. opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał, umów, porozumień, oświadczeń woli – w tym z zakresu prawa pracy,
 3. rozwiązywanie spraw problematycznych z zakresu wykonywanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zadań własnych i zleconych,
 4. zawiadamianie właściwych organów o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z urzędu,
 5. udzielanie pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie porad i wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa,
 6. występowanie w charakterze pełnomocnika Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
 7. informowanie pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o zmianie przepisów prawnych,
 8. prowadzenie szkoleń pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie stosowania przepisów prawnych,
 9. wykonywanie obsługi prawnej na okres trwania umowy, dwa razy w tygodniu co najmniej po 2 godziny, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, ponadto Wykonawca ma zapewnić  stały kontakt telefoniczny oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej w  pozostałe dni  pracy  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie.
 
Czas przewidziany na realizację zamówienia
 • Termin realizacji: styczeń – grudzień 2019 r.,
 
Forma składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, która powinna zawierać:
Załączniki nr 1-4 do niniejszego zaproszenia.
 
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z przedmiaru zamówienia.
       
            Osoby chcące wziąć udział w postępowaniu winny posiadać stosowne uprawnienia:
 1. zaświadczenie właściwej Okręgowej Izby Radców Prawnych potwierdzających,
  że osoba lub osoby które będą wykonywać Zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wpisane są na właściwą listę radców prawnych,
 2. oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności,
 3. oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 
Termin składania ofert: do dnia 03.01. 2019 roku
Miejsce składania ofert: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, Sekretariat (pokój nr 15)  ul. Andersa 3A, 14-200 Iława.
Ofertę należy zapakować w kopertę i podpisać „Obsługa prawna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie”
 
Oferty złożone po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.
Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
Kosztorys, tj. cena brutto za godzinę wykonania przedmiotu zamówienia – 80 pkt.
Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma maksymalną ilość 80 punktów. Pozostałe oferty oceniane będą wg poniższego schematu:
 
                              
C=Cmin/Cb
                              
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin – cena oferty najtańszej brutto
Cb – cena badanej oferty brutto
Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku.
Doświadczenie zawodowe – max 20 pkt:
 1. Doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej jednostek pomocy społecznej w ilości 5 lat i mniej – 0 pkt;
 2. Doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej jednostek pomocy społecznej w ilości powyżej 5 lat do 10 lat włącznie – 10 pkt;
 3. Doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej jednostek pomocy społecznej w ilości powyżej 10 lat – 20 pkt.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu ocen ze wszystkich kryteriów, otrzyma najwyższą ilość punktów.
Jeżeli okaże się że nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
Jeżeli cena brutto najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z oferentem.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 
Jeżeli cena brutto najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z oferentem.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 
Zamawiający poprawia w ofercie:
– oczywiste omyłki pisarskie;
– oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu