ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie zaprasza do złożenia ofert na usługę pod nazwą: wykonywanie usług psychologicznych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-12-18 20:07:52 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie zaprasza do złożenia ofert na usługę pod nazwą: wykonywanie usług psychologicznych
 
Opis oferty:
  1. usługi psychologiczne, w szczególności udzielanie porad psychologicznych petentom Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej dwa razy w miesiącu w łącznym wymiarze 4 godziny;
  2. przeprowadzenia badań psychologicznych i wydania opinii w celu określenia motywacji i predyspozycji rodziny zastępczej i prowadzących rodzinne domy dziecka do pełnienia swojej funkcji – do 30 rodzin
  3. Prowadzenie grupy wsparcia dla 10 rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, 1 raz w miesiącu w wymiarze 2 godzin.
 
Czas przewidziany na realizację zamówienia
  • Termin realizacji: styczeń – grudzień 2019 r.,
Forma składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, która powinna zawierać: Załączniki nr 1-4 do niniejszego zaproszenia,
 
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
        
Osoby chcące wziąć udział w postępowaniu winny posiadać stosowne uprawnienia:
Ukończenie studiów II stopnia na kierunku psychologia.
Ponadto ukończenie szkoleń, kursów lub innych form kształcenia w zakresie: Terapii Uzależnień; Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej.
 
Osoba składająca ofertę powinna udokumentować co najmniej 2-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym.
 
Termin składania ofert: do dnia 28.12.2018 roku
 
Miejsce składania ofert: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Iławie, Sekretariat (pokój nr 15) ul. Andersa 3 A, 14-200 Iława.
Ofertę należy zapakować w kopertę i podpisać „Psycholog”
 
Oferty złożone po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.
 
 
Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
Kosztorys, tj. cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia (wynagrodzenie za całość zadania brutto, umowa zlecenie) – 80 pkt.;
Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma maksymalną ilość 80 punktów. Pozostałe oferty oceniane będą wg poniższego schematu:
 
 
C = Cmin/Cb
                       
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin – cena oferty najtańszej brutto
Cb – cena badanej oferty brutto
Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku.
Doświadczenie zawodowe – max 20 pkt.: doświadczenie w pracy w poradnictwie rodzinnym: od 2 do 5 lat – 10 pkt, powyżej 5 lat – 20 pkt.
 
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu ocen ze wszystkich kryteriów, otrzyma najwyższą ilość punktów.
Jeżeli okaże się że nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
Jeżeli cena brutto najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z oferentem.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 
Jeżeli cena brutto najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z oferentem.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 
Zamawiający poprawia w ofercie:
– oczywiste omyłki pisarskie;
– oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu