ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie zaprasza do złożenia ofert na: wykonywanie usług w procesie orzeczniczym prowadzonym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Iławie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-12-11 11:32:54 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

Ogłoszenie o zamówieniu 11/2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie zaprasza do złożenia ofert na: wykonywanie usług w procesie orzeczniczym prowadzonym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Iławie, polegających na:
a) sporządzaniu oceny medycznej,
b) sporządzaniu wewnętrznej analizy wniosków,
c) ocenie funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w sferze społecznej.
 
Opis oferty:
a) Przeprowadzanie oceny medycznej dla potrzeb postępowania o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, ustalającej naruszenie funkcji fizycznej, psychicznej lub intelektualnej organizmu – w celu wypracowania ostatecznej decyzji orzeczniczej.
b) Przeprowadzanie wewnętrznej analizy wniosków złożonych dla potrzeb postępowania o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, ustalającej naruszenie funkcji fizycznej, psychicznej lub intelektualnej organizmu – w celu wypracowania ostatecznej decyzji orzeczniczej.
c) Przeprowadzanie indywidualnej oceny funkcjonowania społecznego dla potrzeb postępowania o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, poprzez przeprowadzenie rozmowy z orzekaną osobą przy zachowaniu i poszanowaniu dóbr osobistych oraz udział
w posiedzeniu składu orzekającego – w celu wypracowania ostatecznej decyzji orzeczniczej.
 
Termin realizacji: 01.01.2019 – 31.12.2019
Przewidywany termin rozpoczęcia: 01.01.2019
 
Zakres wykonywanych czynności:
a) Dokonanie diagnozy medycznej w postępowaniu o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności polegającej na ocenie stanu zdrowia osoby zainteresowanej, która zawiera opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, rozpoznaniu choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowania odnośnie do przebiegu choroby.
b) Dokonanie analizy medycznej wniosków w postępowaniu o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
c) Dokonanie diagnozy w postępowaniu o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności polegające na wnikliwym opracowaniu indywidualnej oceny występujących ograniczeń, spowodowanych naruszoną sprawnością organizmu w funkcjonowaniu osoby na
poziomie indywidualnym i społecznym oraz stopniu uzależnienia od innych osób w codziennym funkcjonowaniu wraz z określeniem zakresu i rozmiaru potrzeb wyrażonych we wskazaniach zawartych w orzeczeniu o niepełnosprawności lub w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.
Miejsce wykonywania działań: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Iławie
 
Forma składania oferty:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, która powinna zawierać:
1) Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
2) Propozycję wynagrodzenia za udział w procesie orzeczniczym polegającym na wydaniu orzeczenia o niepełnosprawności zgodnie z załącznikiem nr 2,
3) Stosowne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
4) Wypełnione załączniki 3-6.
 
Termin składania oferty :
Do dnia 21.12.2018 roku, do godziny 15.00
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Miejsce składania oferty:
Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie
ul. Andersa 3 A, 14-200 Iława, Sekretariat (pokój nr 15)
Ofertę należy zapakować w kopertę i podpisać „Oferta w Powiatowym Zespole ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Iławie ”.
Kryteria przy wyborze oferty:
1. Dotychczasowe doświadczenie w tym praca w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 10 pkt
2. Posiadane kwalifikacje (zaświadczenie uprawniające do orzekania o stopniu niepełnosprawności jako lekarz, prawo wykonywania zawodu lekarza, specjalizacja co najmniej I stopnia ) – 10 pkt
3. Najniższa cena – 80 pkt
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu ocen ze wszystkich kryteriów, otrzyma najwyższą ilość punktów.
Jeżeli okaże się że nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
Jeżeli cena brutto najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny
z oferentem.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie;
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty powiadamiając o tym Wykonawcę.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu