ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie zaprasza do złożenia ofert na usługę pod nazwą: udział w procesie weryfikacji, opiniowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-03-17 10:00:06 Informacja ogłoszona dnia 2017-03-17 10:00:08 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Ogłoszenie
o zamówieniuPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie zaprasza do złożenia ofert na usługę pod nazwą: udział w procesie weryfikacji, opiniowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
 
Opis oferty:
- udział w wizjach lokalnych w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy oraz ocenie technicznej możliwości wykonania robót objętych wnioskiem,
- ocena stanu faktycznego pod kątem konieczności usuwania barier,
- klasyfikacja robót niezbędnych do uzyskania likwidacji barier architektonicznych,
- ocena zasadności wykonania dodatkowych robót typu: instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., itp.,
- wstępna ocena kosztów likwidacji barier architektonicznych,
- opinia co do konieczności i technicznych możliwości likwidacji barier architektonicznych objętych wnioskiem,
- udział w posiedzeniu Komisji opiniującej wnioski dotyczące likwidacji barier architektonicznych i przyznającej dofinansowanie
- weryfikacja kosztorysu wstępnego,udział w odbiorze robót budowlanych,końcowa weryfikacja kosztorysu powykonawczego. 
 
Czas przewidziany na realizację zamówienia –
Termin realizacji: marzec – listopad 2017 r. 
 
Forma składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, która powinna zawierać: załączniki nr 1-4 do niniejszego zaproszenia, 
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z przedmiaru zamówienia
 
Osoby chcące wziąć udział w postępowaniu winny posiadać stosowne uprawnienia budowlane, umożliwiające fachową weryfikację kosztorysów.
 
Termin składania ofert: do dnia 24.03. 2017 roku
 
Miejsce składania ofert: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, Sekretariat (pokój nr 1) ul. Andersa 12, 14-200 Iława.Ofertę należy zapakować w kopertę i podpisać „Bariery architektoniczne” 
 
Oferty złożone po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.
Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: Najniższa cena ofertowa brutto 
 
Jeżeli cena brutto najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z oferentem.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
 
Zamawiający poprawia w ofercie:
– oczywiste omyłki pisarskie;
– oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu