ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie zaprasza do złożenia oferty na usługę pod nazwą: przeprowadzka obejmująca przetransportowanie mebli i dokumentów z budynku przy ul. Andersa 12 Iławie do budynku przy ul. Andersa 3 w Iławie.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-05-21 15:17:50 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Ogłoszenie o zamówieniu 8/2018
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie zaprasza do złożenia oferty na usługę pod nazwą: przeprowadzka obejmująca przetransportowanie mebli i dokumentów z budynku przy ul. Andersa 12 Iławie do budynku przy ul. Andersa 3 w Iławie.
 
Opis oferty:
Oferta obejmuje zespół ds. orzekania o niepełnosprawności:
  • transport mebli biurowych: biurek, szaf, krzeseł, stołów, kontenerków, itp.
  • transport drukarek, kserokopiarek,
  • transport dokumentacji bieżącej i archiwalnej
 
Czas przewidziany na realizację zamówienia
 
  • Termin realizacji: przeprowadzka odbędzie się w terminie ustalonym wcześniej
     z Dyrektorem PCPR, jednak nie później niż w miesiącu maju 2018 r.
 
Forma składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, która powinna zawierać: Załączniki nr 1-4 do niniejszego zaproszenia.
 
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Osoba składająca ofertę powinna wystawiać fakturę za wykonywane usługi.
        
Osoby chcące wziąć udział w postępowaniu winny posiadać stosowne uprawnienia
Zamawiający dopuszcza możliwość zorganizowania wizji lokalnej w PCPR.
 
Termin składania ofert: do dnia 23.05.2018 roku
Plany budynku dostępne są w siedzibie PCPR, przy ul. Andersa 3 w Iławie.
 
Miejsce składania ofert: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, Sekretariat (pokój nr 15) ul. Andersa 3, 14-200 Iława.
Ofertę należy zapakować w kopertę i podpisać „Transport”
 
Oferty złożone po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.
Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
Kosztorys, tj. cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia (wynagrodzenie za całość zadania brutto, umowa zlecenie) – 100 pkt.;
Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma maksymalną ilość 100 punktów. Pozostałe oferty oceniane będą wg poniższego schematu:
                       
C=Cmin/Cb
                       
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin – cena oferty najtańszej brutto
Cb – cena badanej oferty brutto
Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku.
 
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu ocen ze wszystkich kryteriów, otrzyma najwyższą ilość punktów.
Jeżeli okaże się że nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
Jeżeli cena brutto najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z oferentem.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 
Jeżeli cena brutto najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z oferentem.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 
Zamawiający poprawia w ofercie:
– oczywiste omyłki pisarskie;
– oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony