ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie zaprasza do złożenia ofert na usługę pod nazwą: zadania służby bhp

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-01-10 22:18:40 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/2018
  1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie zaprasza do złożenia ofert na usługę pod nazwą: zadania służby bhp zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz.704, ze zm.).
 
Opis oferty:
  1. doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
  2. bieżące informowanie o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
  3. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, zachorowań na choroby zawodowe;
  4. szkolenie pracowników art. 2373 § 1 k.p.;
  5. udział w wykonywaniu oceny ryzyka, które wiąże się z wykonywaną pracą.
 
Liczba godzin realizacji usług w miesiącu kalendarzowym nie może przekroczyć 3.
 
Czas przewidziany na realizację zamówienia
 
  • Termin realizacji: styczeń – grudzień 2018 r.,
 
Forma składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, która powinna zawierać: Załączniki nr 1-4 do niniejszego zaproszenia,
 
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Osoba składająca ofertę powinna wystawiać fakturę za wykonywane usługi.
        
Osoby chcące wziąć udział w postępowaniu winny posiadać stosowne uprawnienia:
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz.704, ze zm.).
 
Termin składania ofert: do dnia 15.01.2018 roku
 
Miejsce składania ofert: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie          w Iławie, Sekretariat (pokój nr 1) ul. Andersa 12, 14-200 Iława.
Ofertę należy zapakować w kopertę i podpisać „BHP”
 
Oferty złożone po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.
 
 
Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
Kosztorys, tj. cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia (wynagrodzenie za całość zadania brutto, umowa zlecenie) – 100 pkt.;
Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma maksymalną ilość 100 punktów. Pozostałe oferty oceniane będą wg poniższego schematu:
                      
C=C min / C b
                       
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin – cena oferty najtańszej brutto
Cb – cena badanej oferty brutto
Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku.
 
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu ocen ze wszystkich kryteriów, otrzyma najwyższą ilość punktów.
Jeżeli okaże się że nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
Jeżeli cena brutto najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z oferentem.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 
Jeżeli cena brutto najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z oferentem.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 
Zamawiający poprawia w ofercie:
– oczywiste omyłki pisarskie;
– oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony