ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie zaprasza do złożenia ofert na usługę pod nazwą: udział w procesie weryfikacji, opiniowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Informacja ogłoszona dnia 2021-02-11 09:17:52 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

 1. Opis oferty – osoby niepełnosprawne:
 • udział w wizjach lokalnych w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy,
 • klasyfikacja robót niezbędnych do uzyskania likwidacji barier architektonicznych,
 • udział w posiedzeniu Komisji opiniującej wnioski dotyczące likwidacji barier architektonicznych      i przyznającej dofinansowanie,
 • weryfikacja kosztorysu wstępnego,
 • udział w odbiorze robót budowlanych,
 • końcowa weryfikacja kosztorysu powykonawczego.
 
2. Opis oferty – rodziny zastępcze:
 • udział w wizjach lokalnych w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy,
 • klasyfikacja robót niezbędnych do uzyskania dofinansowania,
 • weryfikacja kosztorysu wstępnego,
 • udział w odbiorze robót budowlanych.
 
Czas przewidziany na realizację zamówienia
 • Termin realizacji: marzec – grudzień 2021 r.
 
Forma składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, która powinna zawierać:
Załączniki nr 1do niniejszego zaproszenia,
 
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z przedmiaru zamówienia
 
Osoby chcące wziąć udział w postępowaniu winny posiadać stosowne uprawnienia budowlane, umożliwiające fachową weryfikację kosztorysów.
Termin składania ofert: do dnia 24.02. 2021 roku
 
Miejsce składania ofert: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, Sekretariat (pokój nr 15) ul. Andersa 3 A, 14-200 Iława.
Ofertę należy zapakować w kopertę i podpisać „Weryfikacja dofinansowania”
 
Oferty złożone po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.
Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
Najniższa cena ofertowa brutto – 80 pkt.
Doświadczenie w pomocy społecznej – max 20 pkt.: od 2 do 4 lat – 10 pkt, powyżej 4 lat – 20 pkt.
 
 
Jeżeli cena brutto najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z oferentem.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 
Zamawiający poprawia w ofercie:
– oczywiste omyłki pisarskie;
– oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
 
Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie jest Pan Jarosław Góral, kontakt: adres e-mail ; telefon 515475588;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zapytania ofertowego  nr 4/2019 na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z rzeczowym wykazem akt obowiązującym w PCPR w Iławie;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy z Zamawiającym; nie podanie określonych danych spowoduje pozostawienie oferty bez rozpatrzenia;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Głowacka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-11 09:16:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-11 09:17:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-11 09:18:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
56 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony